જી.એસ.ટી. A A R (ઓથોરીટી ઓફ એડવાન્સ રૂલિંગ.) વિથ ટેક્સ ટુડે

Spread the love
Reading Time: 2 minutes

જી.એસ.ટી. કાયદાની કલમ 97 હેઠળ કરદાતા એડવાન્સ રૂલિંગ માટે અરજી કરી શકે છે. જી.એસ.ટી. કાયદા હેઠળ નીચેની બાબતો માટે એડવાન્સ રૂલિંગ કરી શકાય છે.

 • માલ કે સેવાઓમા વર્ગીકરણ બાબતે,
 • કોઈ નોટિફિકેશન કરદાતાને લાગુ પડે કે નહીં તે બાબતે
 • કોઈ માલ કે સેવાની કરપાત્રતાનો સમય તથા કિમત નક્કી કરવા બાબતે
 • કોઈ વ્યવહારમાં ઈન્પુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મળી શકે કે નહીં તે બાબતે
 • કોઈ વ્યવહાર કરપાત્ર બને કે નહીં તે બાબતે
 • કોઈ વ્યક્તિ નોંધણી માટે જવાબદાર બને કે ના બને તે બાબતે
 • કોઈ વ્યવહાર સપ્લાય ગણાશે કે નહીં તે બાબતે.

આ કોલમમાં જી.એસ.ટી. કાયદા હેઠળ આપવામાં આવતા મહત્વના AAR તથા AAAR ના ચૂકદાઑ સરળ ભાષામાં વાંચકો સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે. આ કૉલમ નિરંતર પ્રસિદ્ધ થયા કરશે.

AAR 2: “રેટ્રોફિટેડ વિહિકલ- (મોડીફાય કરેલ વાહન)

અરજકર્તા: સાઈ મોટર્સ, AAR No. KAR ADRG 32/2020

ઓર્ડર તારીખ: 20.05.2020,

પ્રશ્ન:

1. અરજ્કર્તા દ્વારા વેચાણ કરવામાં આવતા એવા સ્કૂટર કે જેમાં “રેટ્રોફીટીંગ” (મોડીફિકેશન) કરી “ડિફરંટલી એબલ્ડ” (અપંગ) વપરાશકર્તા માટે HSN 8713 હેઠળ જી.એસ.ટી. નો દર શું 5% ગણાય?

2. આવા વેચાણ માટે તેમની ખરીદી 28% ના જી.એસ.ટી. દર લેખે છે. તો શું આવી ખરીદી ની સપૂર્ણ ક્રેડિટ તેમણે મળે?

અરજદાર ના વ્યવહાર ની વિગતો: 

 • અરજદાર “ટુ વિલર” ના વેચાણ ના ધંધા માં કાર્યરત છે.
 • તેઓ હીરો મોટો કોર્પ પાસેથી “ટુ વિલર” ની ખરીદી કરે છે.
 • તેઓની ખરીદી HSN 8711 હેઠળ 28% જી.એસ.ટી. લગાડી ને કરવામાં આવે છે.
 • અરજદાર અમુક કિસ્સાઓમાં “ડિફરંટલી એબલ્ડ” (અપંગ) લોકો ને “ટુ વિલર” માં “રેટ્રોફીટીંગ” કરી આપે છે.
 • અરજદાર ના જણાવ્યા પ્રમાણે અમુક વિક્રેતા આ સમગ્ર વ્યવહાર ને HSN 8711 ગણી તેના ઉપર 5% લેખે જી.એસ.ટી. ભારે છે.
 • આ કારણે “ડિફરંટલી એબલ્ડ” (અપંગ) વ્યક્તિઓ 5% જી.એસ.ટી. સાથેના બિલ નો આગ્રહ રાખે છે.

AAR નું તારણ:

 • નોટિફિકેશન 1/2017 તા. 28.06.2020 ની એન્ટ્રી 243 મુજબ, “કેરેજ ફોર ડિસેબલ પર્સન, વેધર મોટોરાઈઝડ ઓર નોટ” HSN 8713 માં પડે અને તેના ઉપર 5% જી.એસ.ટી. લાગે.
 • પરંતુ અરજદાર દ્વારા વેચવામાં આવતું “રેટ્રોફિટેડ ટુ વિલર” એ સામાન્ય રીતે થોડી વધારાની એસેસરી ઉમેરી “ડિફરંટલી એબલ્ડ” (અપંગ)
 • ને વપરાશ ને યોગ્ય બનાવવામાં આવતું હોય છે.
 • આ માલ ખાસ “ડિફરંટલી એબલ્ડ” (અપંગ) માટે બનાવવામાં આવતો નથી.
 • આમ આ વસ્તુ નો મૂળભૂત ગુણધર્મ તો “ટુ વિલર” નોજ રહે છે.
 •  8713 અંગે ની સમજૂતી નોંધ માં જણાવવા માં આવ્યું છે કે આ એન્ટ્રીમાં સામાન્ય રીતે બનાવવામાં આવેલ વાહનો જે રેટ્રોફીટીંગ વડે “ડિફરંટલી એબલ્ડ” (અપંગ) લોકો ઉપયોગ કરી શકે તેવા બનાવવામાં આવેલ હોય તેનો સમાવેશ થતો નથી.
 • આમ, આ વસ્તુ 8713 ના HSN માથી બાકાત થઈ જાય છે.
 • આ “રેટ્રોફિટેડ વિહિકલ” એ ટુ વિલર જ ગણાય અને તેનો સમાવેશ HSN 8711 માં થાય અને તેના ઉપર 28% લેખે જી.એસ.ટી. લાગે.
 • આ ‘રેટ્રોફિટેડ વિહીકલ” એ “ફોર ફરધર સપ્લાય ઓફ વિહિકલ” (વિહિકલ ના ફરી વેચાણ) ગણાય અને માટે આ ઇનવર્ડ સપ્લાય ની ઈન્પુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મળે.

ખાસ નોંધ: તમામ વાંચકોએ એ બાબત જાણવી જરૂરી છે કે AAR નો આદેશ જે તે અરજકર્તા તથા તેના પ્રોપર ઓફિસર ઉપરજ બાધ્ય ગણાય. તમામ કરદાતાઓ ને આનો સીધો લાભ મળે નહીં. પરંતુ ટેક્સ પ્લાનિંગ કરવાં માટે આ AAR ના ચૂકડાઓ ખૂબ મહત્વના રહેતા હોય છે.

આ AAR તથા AAAR અંગેના લેખ નું સંકલન CA મોનીષ શાહ, Adv. લલિત ગણાત્રા, CA દિવ્યેશ સોઢા તથા Adv. ભવ્ય પોપટ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. આ AAR અંગે આ અમારો અભિપ્રાય માત્ર છે.

error: Content is protected !!