જી.એસ.ટી. ક્વિઝ 2020! જી.એસ.ટી. ઉપરના પ્રશ્ન ના આપો જવાબ

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

જી.એસ.ટી. કાયદા હેઠળ ધંધો બંધ કર્યા સમયે રહેલ સ્ટોક ની ક્રેડિટ રિવર્સ કરવા માટે કઈ સેક્શન લાગુ પડે?
×
error: Content is protected !!