ઇન્કમ ટેક્સ તથા જી.એસ.ટી. હેઠળની મુદતમાં થયો વધારો

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

ઇન્કમ ટેક્સ હેઠળ નોન ઓડિટ રિટર્ન માટેની મુદત 10 જાન્યુઆરી અને ઓડિટ વાળા કેસોમાં રિટર્નની મુદત 15 ફેબ્રુઆરી સુધી વધારવામાં આવી

તા.30.12.2020: ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન અને જી.એસ.ટી. હેઠળ વાર્ષિક રિટર્ન ભરવાની મુદત વધારાની રાહ કરદાતાઓ તથા ટેક્સ પ્રોફેશનલ્સ આતુરતા પૂર્વક જોઈ જોઈ રહ્યા હતા. આ આતુરતાનો અંત લાવતા પ્રેસ રીલીઝ વડે આજે મુદાતોમાં નીચે મુજબ વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

  • ઇન્કમ ટેક્સ હેઠળ ઓડિટ કરાવવા જવાબદાર કરદાતાઓ માટે રિટર્ન ભરવાની મુદત હવે 15 ફેબ્રુઆરી 2021 કરી આપવામાં આવી છે.

 

  •  ઇન્કમ ટેક્સ હેઠળ ઓડિટ કરાવવા જવાબદાર ન હોય તેવા કરદાતાઓ માટેની રિટર્નની મુદત હવે 10 જાન્યુઆરી 2021 સુધી રહેશે.

 

  • ઓડિટ રિપોર્ટ દાખલ કરવાની મુદતમાં વધારો કરી 15 જાન્યુઆરી કરવામાં આવી છે.

 

  • વિવાદ સે વિશ્વાસ સ્કીમ હેઠળ ડિકલેરેશન કરવાની મુદતમાં વધારો કરી છેલ્લી તારીખ 31 જાન્યુઆરી 2021 કરવામાં આવી છે.

 

  • સેલ્ફ એસેસમેંટ ટેક્સ ભરવા જવાબદાર કરદાતાઓ માટે 1 લાખ સુધી સેલ્ફ એસેસમેંટ ભરવા જવાબદાર કરદાતાઓ માટે મુદતમાં વધારો કરી 15 ફેબ્રુઆરી 2021 કરી આપવામાં આવી છે.

 

  • જી.એસ.ટી. હેઠળ 2019 20 ના વાર્ષિક રિટર્ન ભરવાની મુદતમાં વધારો કરી 28 ફેબ્રુઆરી કરી આપવામાં આવી છે. જો કે 2018 19 ના વાર્ષિક રિટર્ન માટે કોઈ વધારો જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી.

 

ટેક્સ પ્રોફેશનલ્સ 2018-19 ના જી.એસ.ટી. વાર્ષિક રિટર્નમાં મુદત વધે તેવી આશા સેવી રહ્યા હતા. પણ આ આશા ફળી ના હતી. હવે આ મુદત વધે તેની સંભાવના ઓછી માનવમાં આવી રહી છે. ભવ્ય પોપટ, એડિટર, ટેક્સ ટુડે.

error: Content is protected !!