પાર્ટનર દ્વારા પાર્ટનરશિપ ફર્મને વેપાર કરવા માટે ભાડા વગર વાપરવામાં આપેલ મિલ્કત સંદર્ભમાં GST ચૂકવવા માટે ભાગીદાર જવાબદાર બને: AAR ચેન્નાઈ

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

 

 

અમિત સોની (ટેક્ષ એડવોકેટ), નડિયાદ

૯૮૨૪૭૦૧૧૯૩

            રજદાર ભાગીદારી પેઢીમાં મેનેજિંગ પાર્ટનર છે અને તેના નામે અમુક મિલકતો છે. આ પેઢી તે મિલકતો પર વિનામૂલ્યે તેનો વ્યવસાય કરે છે. અરજદારે જણાવ્યું હતું કે IT એક્ટમાં સ્પષ્ટ છે કે જ્યારે ભાગીદાર તેની મિલકતનો ઉપયોગ પેઢી દ્વારા કરવામાં આવતા વ્યવસાય માટે કરે છે, તો પછી ડીમ્ડ ભાડું ઉભું થતું નથી. આથી ઉપરોક્ત દૃશ્ય માટે GST કાયદા હેઠળ સ્પષ્ટતા માટે AAR અરજી કરેલ હતી.  AAR ચેન્નાઈ બેન્ચે ઠરાવ્યું છે કે ભાગીદારી પેઢીને ભાડે આપવામાં આવતી વ્યક્તિની મિલકત GST કાયદા હેઠળ “પુરવઠો” (Supply) છે. જો કે જ્યારે આવા ભાડા માટે વિચારણા કરવામાં આવે છે, ત્યારે CGST અધિનિયમ 2007 ની અનુસૂચિ I સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે જો કોઈ અવેજ કર્યા વિના કરવામાં આવે તો પણ સપ્લાય તરીકે ગણવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓ એ માલ અથવા સેવાઓનો પુરવઠો હોય અથવા સંબંધિત વ્યક્તિઓ વચ્ચે અથવા કલમ 25 માં ઉલ્લેખિત અલગ વ્યક્તિઓ વચ્ચે હોય તો તેવા વ્યવહાર ને સપ્લાય ગણાશે. બેન્ચે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જ્યાં સપ્લાય સંબંધિત વ્યક્તિઓ વચ્ચે હોય ત્યાં આવા સપ્લાયનું મૂલ્ય આવા સપ્લાયનું ઓપન માર્કેટ વેલ્યુ હોવું જોઈએ. જ્યાં ખુલ્લું બજાર મૂલ્ય ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યાં, સમાન પ્રકારની અને ગુણવત્તાની વસ્તુઓ અથવા સેવાઓનો પુરવઠો અધિનિયમની કલમ 15(5) હેઠળ કરપાત્ર મૂલ્ય હશે. તમામ સંબંધિત તથ્યોને ધ્યાનમાં લેતા AAR ચેન્નાઈ બેન્ચે ચુકાદો આપ્યો છે કે ભાગીદાર દ્વારા ભાડા વિના પણ વ્યવસાય હેતુ માટે ભાડે આપવામાં આવેલી મિલકત GSTને આકર્ષે છે અને  ખુલ્લા બજાર મૂલ્ય પર વેરો ભરવો પડશે.

error: Content is protected !!